Programi v jurti

Vrhivškova jurta je namenjena za številne dejavnosti, od klasičnih izobraževalnih dogodkov za različne ciljne skupine, praktičnih delavnic in energijsko močno podprtih dogodkov, kot so Ženski krogi in Krogi za mamice in deklice.

    

Namenjena je tudi izvajanju številnih projektov, ki so financirani s strani EU in države Slovenije.

 

Terapevtske fitokmetije

Splošen cilj projekta TERAPEVTSKE FITOKMETIJE - RAZVOJ TERAPEVTSKIH AKTIVNOSTI KOT PODPORE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA KMETIJAH je krepitev razvojnega partnerstva, ki bo prispevalo k diverzifikaciji dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti članov kmetij in inovativnosti, krepitev medgeneracijskega sodelovanja, povečanje dodane vrednosti na kmetijah, krepitev trajnosti projekta in ohranitev povezanosti mladih z obdelavo zemlje. 

Skupaj z Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene vede (UNM FZV) smo pričeli z izvajanjem novega projekta z naslovom: Terapevtske fitokmetije: razvoj terapevtskih aktivnosti kot podpore dejavnosti zdravstvenega varstva na kmetijah, ki je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Fitokmetije
V projektu želimo nadgraditi obstoječe projekte na tem področju, ki so se osredotočali le na ozko socialno-varstveno funkcijo KMG, ki ji v našem projektu dodajamo še terapevtsko funkcijo v smislu, da KMG postajajo okolja, ki omogočajo izvajanje različnih terapevtskih praks, hkrati pa lahko različne terapevtske pristope implementirajo pri izvajanju nekaterih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (npr. pri izvajanju socialno varstvene dejavnosti). Nove dejavnosti želimo razvijati kot dopolnitev obstoječim preventivnim in kurativnim dejavnostim, ki jih zagotavlja naš sistem zdravstvenega in socialnega varstva.

Nosilec: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

Partnerji: kmetija Mahne, kmetija Divji vrt, kmetija Markovi, kmetija Vrhivšek, kmetija Šteflak, Strokovni center Višnja Gora

Celotna vrednost projekta: 74.999,73 EUR

Začetek: 4. 4. 2022
Konec: 5. 4. 2024

Več o projektu: terapevtske fitokmetije 2022 - 2024

      
Podatki o financiranju:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:
Spletna stran Evropske komisije
Program razvoja podeželja – PRP

Razpis: PODUKREP 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 | GOV.SI

 

 

Kreativna predelava zelišč

Z zaključenim projektom KREATIVNA PREDELAVA ZELIŠČ (akronim ZELIŠČARNE) uresničujemo namen operacije, to je vzpostavitev doživetij kreativne predelave zelišč, ki bo pospešil razvoj zeliščarstva na območju LAS in pozitivno vplival na okolje, saj bodo aktivnosti v projektu zmanjševale negativne vplive na okolje in vplivale preventivno na boljše zdravje prebivalcev LAS in ciljnih skupin v operaciji. Tako postavljen sistem povečuje kakovost življenja na podeželju (omogoča naknadno vključevanje tudi drugih ponudnikov; spodbuja obiske precej zakotnih lokacij kmetij), povečuje možnosti za dolgoročno poslovno uspešnost zeliščnih kmetij in drugih ponudnikov tovstnih doživetij na območju, ki se lahko naknadno vključujejo v sistem, vsekakor pa pomeni INOVATIVNO prakso združevanja ponudb v napreden sistem dostopanja do doživetij, to je enotno na različnih spletnih straneh oz.portalih.

Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • nabava in postavitev zeliščnega inkubatorja v izvedbi mobilnega kontejnerja ter nabava in postavitev kondenzacijske sušilnice za zelišča,
 • nabava in postavitev ograje z električnim pastirjem in 4 vrati, izgradnja prizorišča na prostem z vgradnjo kuhališča, krušne peči in kamnitega ognjišča na prostem, izgradnja kompostnega stranišča,
 • nabava mobilnega modularnega destilatorja za zelišča,
 • razvoj rezervacijskega sistema za doživetja predelave zelišč in ostalih doživetij destinacije območja LAS na spletni strani www.lasko.info in spletni strani www.herbs.si,
 • razvoj, načrtovanje in izvedba 4 delavnic prikazov predelave zelišč za ranljive skupine.

Aktivnosti Alenka Zapušek s.p.:

1.    nakup premičnega modularnega destilatorja za on-site pridobivanje eteričnih olj in hidrolatov
2.    razvoj izobraževanj  kreativne rabe destilacijskih produktov za 2 ciljni skupini  in priprava delovne  skripte  za zaposlene v domovih starejših občanov
3.    izvedba praktične destilacije z uporabo destilacijskih produktov za varovance v Domu starejših Laško  
4.    izvedba praktične destilacije za zaposlene v Domu starejših Laško  
5.    delovna  skripta za zaposlene in izvedba  izobraževanja o uporabi destilacijskih produktov glede uporabe eteričnih olj in hidrolatov v domovih starostnikov 

      
Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 1.4.-30.10.2021
Celotna vrednost projekta: 30.343,59€
Vrednost sofinanciranja: 21.582,33€

Povezave:

Program razvoj podeželja
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
LAS Raznolikost podeželja

KONTAKTI:

Plahtica d.o.o. Zeliščna kmetija Plahtica, plahtica@gmail.com, +386 51 69 34 64
Ines Drame s.p. ines.drame@siol.net, +386 41 72 70 17
Alenka Zapušek s.p. Kmetija Vrhivšek, alenka@kmetija-vrhivsek.si, +386 41 96 97 70
TIC Stik Laško, tic@stik-lasko.si, +386 3 73 38 950

 

PROJEKT OMOGOČA
Projekt Kreativna predelava zelišč je bil sofinanciran iz Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020

Projekt: Kreativna predelava zelišč, 33152-293/2020/8 // Partnerji v projektu: Plahtica d.o.o., Ines Drame s.p., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

 

 

Doživljajski zeliščni vrtovi

Z zaključenim projektom DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI (akronim ZELIŠČA) uresničujemo namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Soustvarili smo pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo je omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove so povečale prepoznavnost inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.

S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica , Permakulturni vrt PermaMama, Zeliščni vrt kmetije Vrhivšek, Divji zeliščni vrt na celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z znamčenjem zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v projektu prispevamo k doseganju strateških ciljev trajnostnega razvoja na območju LAS Raznolikost podeželja. Z rezultati aktivnosti zmanjšujemo negativne vplive na okolje, osveščamo in povečujemo kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjamo biodiverziteto območja ter posledično izboljšujemo naravne pogoje za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, za zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.

Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v treh tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih;
 • nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči);
 • ohranjanje in zaščita naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
 • razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
 • promocijske aktivnosti (samostojna spletna stran www.herbs.si, delavnice za ciljne skupine.
 • 3 novi doživljajski zeliščni vrtovi za izobraževalne in turistične namene;
 • 2 urejena prireditvena prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov (jurta na kmetiji Vrhivšek, zeliščna soba na Celjski koči);
 • zaščitna ureditev 6 naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin (na vsakem vrtu 2 zdravilni rastlini in sicer: GLOG, DREN (permakulturni vrt Permama), RMAN, DOBRA MISEL (kmetija Vrhivšek), PLAHTICA IN MATERINA DUŠICA (keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica);
 • vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta www.herbs.si;
 • izvedba 5 delavnic za partnerje v projektu in turistične ponudnike in širšo javnost(v izvedbi STIK LAŠKO)
 • izvedba 5 delavnic za različne ciljne in ranljive skupine (3 delavnice na celjski koči in 2 delavnici na kmetiji Vrhivšek);
 • oblikovanje logotipa blagovne znamke Jurkloštrski izviri zdravja ter registracija nove blagovne znamke;
 • 12 novih tematskih zeliščnih izdelkov, za katere je bilo izdelanih 120 izvodov vzorčnih modelov embalaž in 3 izvodi A3 promocijskih samostoječih oglednih kartonov za novonastalo blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja;

AKTIVNOSTI Alenka Zapušek s.p. v projektu:

 1. nabava in postavitev jurte
 2. izvedba izobraževanja za 2 ranljivi skupini: otroke Vrtca Mavrica iz Vojnika terza Društvo Sonček Celje
 3. sodelovanje pri nastajanju www.herbs.si
 4. postavitev označevalne table

        
Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., ZPO Celje d.o.o., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 20.4.-15.11.2018
Celotna vrednost projekta: 40.294,56€
Vrednost sofinanciranja: 20.404,60€

Povezave:

Program razvoj podeželja
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
LAS Raznolikost podeželja

PROJEKT OMOGOČA
Razvoj vrtov in še posebej sodelovanja med vrtovi je omogočila operacija, sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt: Doživljajski zeliščni vrtovi, 33152-160/2017/11 // Partnerji v projektu: Plahtica d.o.o. , Zeliščna kmetija Plahtica; Ines Drame s.p., PE PermaMama; Alenka Zapušek s.p., Kmetija Vrhivšek; ZPO Celje, Celjska koča; STIK Laško

Zeliščni vrtovi z območja Laškega, Celja in Vojnika smo povezani v okviru projekta LAS Raznolikost podeželja.